Control Jiu-Jitsu Schedule


Request More Information

Go to Content

Monday
 • 7:30 AM - 8:30 AM Functional Fitness
 • 7:30 AM - 8:30 AM JiuJitsu Fundamentals - Gi
 • 12:30 PM - 1:30 PM Jiu-Jitsu Adult - Gi
 • 5:30 PM - 6:30 PM Jiu-Jitsu Kids - Gi
 • 5:30 PM - 6:30 PM JiuJitsu Fundamentals - Gi
 • 5:30 PM - 6:30 PM Functional Fitness
 • 6:30 PM - 8:00 PM Jiu-Jitsu Adult - Gi
 • 8:00 PM - 9:00 PM MMA Striking - Youth & Adult
Tuesday
 • 7:30 AM - 8:30 AM Fundamentals of Judo - Gi
 • 12:30 PM - 1:30 PM Submission Grappling - Adult - No Gi
 • 5:30 PM - 6:30 PM Submission Grappling - Kids - No Gi
 • 5:30 PM - 6:30 PM Functional Fitness
 • 5:30 PM - 6:30 PM JiuJitsu Fundamentals - Gi
 • 6:30 PM - 8:00 PM Leg Lock University - No Gi
 • 8:00 PM - 9:00 PM MMA Striking - Youth & Adult
Wednesday
 • 7:30 AM - 8:30 AM Functional Fitness
 • 7:30 AM - 8:30 AM JiuJitsu Fundamentals - Gi
 • 12:30 PM - 1:30 PM Jiu-Jitsu Adult - Gi
 • 5:30 PM - 6:30 PM Jiu-Jitsu Kids - Gi
 • 5:30 PM - 6:30 PM JiuJitsu Fundamentals - Gi
 • 5:30 PM - 6:30 PM Functional Fitness
 • 5:30 PM - 6:30 PM BJJ Fundamentals - Gi
 • 6:30 PM - 8:00 PM Jiu-Jitsu Adult - Gi
 • 8:00 PM - 9:00 PM MMA Striking - Youth & Adult
Thursday
 • 7:30 AM - 8:30 AM Fundamentals of Judo - Gi
 • 12:30 PM - 1:30 PM Submission Grappling - Adult - No Gi
 • 5:30 PM - 6:30 PM Submission Grappling - Kids - No Gi
 • 5:30 PM - 6:30 PM Functional Fitness
 • 5:30 PM - 6:30 PM JiuJitsu Fundamentals - Gi
 • 6:30 PM - 8:00 PM Submission Grappling - Adult - No Gi
 • 8:00 PM - 9:00 PM MMA Striking - Youth & Adult
Friday
 • 5:30 PM - 6:30 PM Competition Class - Kids
 • 5:30 PM - 6:30 PM Functional Fitness
 • 5:30 PM - 6:30 PM Submission Grappling Fundamentals - No Gi
 • 6:30 PM - 8:00 PM Open Mat & Sparring **All Welcome
Saturday
 • 11:00 AM - 12:00 PM Judo - Kids
 • 12:30 PM - 1:30 PM Jiu-Jitsu Adult - Gi Review & Roll
Sunday
 • 11:00 AM - 12:30 PM Submission Grappling - No Gi

Request More Information

Request Information Now!